Allmänna avtalsvillkor vid köp av tolktjänster via DigitalTolk.

Tillvägagångssätt DigitalTolk förmedlar tolkförmedlings-tjänster. Tjänsterna levereras av externa tolkar som är anslutna till DigitalTolk. DigitalTolk förmedlar tjänsten mellan dig och tolken samt mottager betalning för utförda tjänster av dig.

Processen

DigitalTolk tar emot en beställning av dig. En förfrågan skickas till de tolkar som matchar förfrågan avseende kompetens, språk samt andra relevanta faktorer. Tolkarna förser DigitalTolk underlag med kompetens, erfarenhet och kunskaper. DigitalTolk matchar därefter din beställning med rätt tolk.

Efter beställning får du en bekräftelse av DigitalTolk och så fort en tolk accepterat uppdraget får du tolkens kontaktuppgifter. Vid det fall en tolk byts under tiden från beställning till genomförandet meddelas detta dig via mejl samt synliggörs under dina bokningar på webben. Efter att du har beställt en tolk och tolken bekräftat beställningen, åligger det dig att ringa tolken vid beställd tid och Tolken att handha all vidare kontakt och utföra beställd tolktjänst. När beställd tolktjänst är utförd bekräftas detta.

Betalning

Du som kund förstår att användning av tjänsterna kan resultera i avgifter för dig för de tjänster du får från en extern tolk ansluten till DigitalTolk. När du har mottagit tjänsten kommer DigitalTolk att debitera dig som Kund och betala den utomstående leverantören. Avgifter kommer att inkludera eventuella skatter där så krävs enligt lag. Avgifter som betalas av dig är slutgiltiga och inte återbetalningsbara såvida inte annat bestäms av DigitalTolk.

Alla avgifter förfaller omedelbart och betalning kommer att underlättas genom att DigitalTolk använder det föredragna betalningssätt som angetts på ditt konto, vartefter DigitalTolk skickar dig ett kvitto via mejl.

Om det fastställs att ditt primära konto- betalningssätt har upphört att gälla, är ogiltigt eller inte fungerar, samtycker du till att DigitalTolk som utomstående leverantörs begränsade ombud för mottagande av betalning, kan använda en sekundär betalningsmetod på ditt konto om sådant finns.

Mellan dig och DigitalTolk, förbehåller DigitalTolk sig rätten att när som helst och efter i DigitalTolks eget gottfinnande, fastställa, ta bort och/eller ändra avgifterna för någon eller alla tjänster som erhålls genom användning av tjänsterna.

Vidare bekräftar du och samtycker till att avgifterna kan i vissa fall, då tolktiden överstiger utsatt och bestämd tid, kan komma att öka. DigitalTolk kommer att använda rimliga ansträngningar för att informera dig om avgifter som tas ut, under förutsättning att du kommer att vara ansvarig för avgifter under ditt konto oavsett om du var medveten om sådana avgifter eller till vilket belopp det uppgick till.

DigitalTolk kan från tid till annan ge vissa användare kampanjerbjudanden och rabatter som kan resultera i att olika belopp tas ut för samma eller liknande tjänster som erhålls genom användning av tjänsterna, och du samtycker till att sådana kampanjerbjudanden och rabatter, såvida det inte också finns tillgängliga för dig, inte ska ha någon betydelse för din användning av tjänsterna eller de avgifter du ska betala.

Du kan välja att avbryta din begäran om tjänster från en utomstående leverantör när som helst för före 24 timmar innan tid för genomförandet. Avbokningar före 24 timmar debiteras ej. Avbokningar inom 24 timmar debiteras fullt ut inklusive för restiden. Denna betalningsstuktur är avsedd att fullt ut kompensera den utomstående leverantören för tjänster som tillhandahålls. När du mottagit tjänster som erhålls via tjänsten, kommer du att ha möjlighet att betygsätta din upplevelse och lämna ytterligare kommentar om din utomstående leverantör.

DigitalTolk innehar F-skattesedel och betalar externa tolkar för genomförda tolkuppdrag.

DigitalTolk äger rätt att utfå ersättning för den förmedling av tolktjänster som genomförs och sker enligt dessa villkor.

Tolkarnas ansvar

Tolkarna svarar för att de tolktjänster som levereras håller hög kvalitet samt att de genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med God tolksed. Tolkarna svarar för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Avvikelser

Samtliga avvikelser rörande de av Tolkarna levererade tolktjänster skall mottagas och åtgärdas av DigitalTolk. Det åligger dig att inkomma med eventuella avvikelser och delge DigitalTolk information kring avvikelsen.
Alla av DigitalTols reklamationer, avvikelser hanteras i enlighet med DigitalTolks rutiner för hantering av avvikelser.

Support och kundtjänst

DigitalTolk har kostnasfrisupport för Kunder, Beställare och Tolkar.

Sekretess

Ingendera part äger rätt att för utomstående yppa eller förete information om den andre partens verksamhet eller affärskoncept, utöver vad som är allmänt känt. Sekretessförbindelsen gäller såväl under avtalstiden som för tiden därefter.

Force Majeure

Om en parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständigheter utom partens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse, rekvisition, konfiskering, kommendering, valutarestriktioner, offentliga påbud, uppror eller upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, knapphet på transportmedel, varuknapphet och inskränkningar i fråga om energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör som har sin grund i sådan omständighet som avses ovan, skall detta utgöra befrielsegrund från ansvar för dröjsmål och från skadestånd och andra påföljder.

Den part som ej kan fullgöra sina åtaganden på grund av omständigheter som uppräknas ovan skall omgående underrätta den andre parten härom.

Lojalitetsplikt

Du förbinder dig att inte bearbeta tolkar som förmedlats via DigitalTolk i syfte att framtida bokningar inte skall ske genom DigitalTolks system

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter och platsen för förfarandet skall vara Stockholm.